ЧЛЕНСТВО

 ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

Чл. 12. /1/. Членовете на Дружеството  могат да бъдат български граждани и юридически лица.

              /2/. Член на Дружеството /клуб, секция/може да бъде всеки български гражданин, без разлика на раса, пол, вероизповедание и политически възгледи, който признава  Устава, членува и участва в дейността на Дружеството и плаща членски внос.

              /3/. Член на Дружеството може да бъде всяко лице, което приема и спазва настоящия Устав, работи според възможностите си за постигане на целите и задачите на Дружеството, изпълнява задълженията си и плаща редовно членския си внос.

              /4/. Членуването в Туристическо дружество „Росица- Мазалат” е доброволно.

              /5/. Членовете  на  Дружеството се вписват в специална книга за членовете, изготвена по образец, утвърден от Управителния съвет.

Чл. 13. /1/. Нов член на Дружеството се приема на основата на писмено заявление на кандидата до Управителния съвет. В заявлението кандидатът изразява желанието си за членство и декларира, че приема Устава и ще изпълнява решенията на ръководните органи и Българския туристически съюз

             /2/. нова Заявленията за приемане се разглеждат и кандидата се приема на заседание на УС .

Станете членове на дружеството.