УСТАВ НА ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО “Росица- Мазалат”

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

 СТАТУТ

 Чл. 1. /1/. Туристическо дружество “Росица-Мазалат”,  гр. Севлиево, наричано за краткост „ДРУЖЕСТВО”, е сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза, което обединява физически и български юридически лица, клубове и секции по спортно-туристическа дейност.

/2/.  Дейността на Дружеството не е ограничена със срок.

/3/. Общесвенополезната дейност се осъществява в съответствие с Устава; Закона за юридическите лица с нестопанска цел и действащото законодателство в Република България.

Чл. 2. /1/.  Дружеството представлява юридическо лице от деня на вписването му в регистъра за юридически лица с нестопанска цел в района на Окръжния съд по седалище на юридическото лице. Всяко писмено изявление от името на Дружеството трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес, както и регистрацията му в Окръжен съд, Габрово, със собствена структура и самоуправляваща се организация, създадена на основание чл.134 от ЗЛС.

/2/. Дружеството е   доброволно, независимо, непартийно сдружение за социален туризъм, за спортно-туристическа, културна, родолюбова, природолюбива  и екологична дейност, които са негов предмет на дейност.

 /3/. Туристическото дружество изразява и защитава интересите на своите членове пред държавата, органите на местното самоуправление и местната власт, обществени и неправителствени организации, юридически и частни лица, международни организации.

Чл. 3. нов Дружеството е основано в Севлиево.

Чл. 4. нов Дружеството изразява и защитава интересите на своите членове пред държавата, органите на местното самоуправление и местна власт, обществени и неправителствени организации, юридически и частни лица, международни организации.

Чл. 5. нов Членовете на  Дружеството не отговарят  за задълженията на Дружеството.

Чл. 6. нов Членовете  отговарят  за внасянето на дължимите членски вноски.

Чл. 7. нов Дружеството след регистрацията му в съда, може да участва като член на съюзи, обединения и други организации и сродни сдружения с еднакви цели и задачи в страната и чужбина.

 

НАИМЕНОВАНИЕ

Чл. 8.  /1/. Наименованието на сдружението е ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО “РОСИЦА-МАЗАЛАТ”.

 /2/. Наименованието се изписва в официалната кореспонденция, печати, бланки и други документи.

/3/. Печатът е кръгъл с надпис Туристическо дружество “Росица-Мазалат”, гр Севлиево, с еделвайс в средата на печата.

 

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 9. Седалището и адресът на управление  на Туристическо дружество „Росица- Мазалат”  са  гр.  Севлиево, ул. „Иван  Преснаков” № 34.

 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СРЕДСТВА

Чл. 10. Основната цел на дружеството е да подпомага развитието на гражданското общество в областта на социалния туризъм, като създава условия, предлага възможности и услуги за:

 1. Упражняване на туризъм, насочен към активен отдих, укрепване на здравето и жизнеспособността на хората.
 2. Развиване и насърчаване на различните видове и форми на туризъм и планинарство.
 3. изменена Стимулиране на ориентирането, алпинизма, спелеологията, водния туризъм и новостите в спортно-туристическата дейност.
 4. Привличане на повече хора, вкл. ученици, студенти, млади хора в практикуването на пешеходен, коло, ски и воден туризъм и др.
 5. Подобряване на условията за обитаване на туристическите хижи, спортно-туристически бази, маршрути, пътеки.
 6. Формиране на съвременна екологична култура и грижи за опазване на природата.
 7. Сътрудничество с общини, органи на местното самоуправление и местната власт, насочено към подобряване на съществуващата спортно-туристическата база.

Чл. 11. За постигане на тези цели по предходния член, Дружеството използва следните средства:

 1. Методическо и организационно подпомагане на клубове и секции.
 2. Ремонт, благоустройство, обзавеждане на хижи, туристически маршрути.
 3. Маркиране и обезопасяване на туристически маршрути и пътеки.
 4. Извършва квалификация, преквалификация и обучение на свои членове и кадри.
 5. Във взаимодействие с ПСС се грижи за безопасността по планините.
 6. Осъществява издателска и рекламна дейност.
 7. Участва в екологични проекти и програми.
 8. Създава свои фирми и кооперации.

 

 ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

Чл. 12. /1/. Членовете на Дружеството  могат да бъдат български граждани и юридически лица.

              /2/. Член на Дружеството /клуб, секция/може да бъде всеки български гражданин, без разлика на раса, пол, вероизповедание и политически възгледи, който признава  Устава, членува и участва в дейността на Дружеството и плаща членски внос.

              /3/. Член на Дружеството може да бъде всяко лице, което приема и спазва настоящия Устав, работи според възможностите си за постигане на целите и задачите на Дружеството, изпълнява задълженията си и плаща редовно членския си внос.

              /4/. Членуването в Туристическо дружество „Росица- Мазалат” е доброволно.

              /5/. Членовете  на  Дружеството се вписват в специална книга за членовете, изготвена по образец, утвърден от Управителния съвет.

Чл. 13. /1/. Нов член на Дружеството се приема на основата на писмено заявление на кандидата до Управителния съвет. В заявлението кандидатът изразява желанието си за членство и декларира, че приема Устава и ще изпълнява решенията на ръководните органи и Българския туристически съюз

             /2/. нова Заявленията за приемане се разглеждат и кандидата се приема на заседание на УС .

Чл. 14./1/ ЧЛЕНСТВОТО В ДРУЖЕСТВОТО СЕ ПРЕКРАТЯВА:

 1. По желание на члена, с едностранно волеизявление до Управителния съвет.
 2. При прекратяване на Дружеството.
 3. При отпадане и/или изключване на член.

Чл. 15. нов /1/ Решението за изключване на член от Дружеството се взема от Управителния съвет, когато се установи тежко или системно нарушение на закона, Устава и решенията на управителните органи на Дружеството или при поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо.

                   /2/ Членството се прекратява поради отпадане в случаите на невнасяне на установения членски внос и системно неучастие в дейността на Дружеството.

Чл. 16./1/Всички членове на Дружеството са с равни права. Всеки член на Дружеството има право на един глас.

/2/  Всеки член има право:

 1. Да участва в дейността на Дружеството.
 2. Да участва в управлението на Дружеството, да избира и да бъде избиран.
 3. Да бъде информиран от органите на управление за дейността и начина на изразходване на имуществото на Дружеството при провеждане на Общо събрание.
 4. Да се обръща с въпроси, предложения и жалби до ръководството и да получава отговори.

Чл. 17./1/ ВСЕКИ ЧЛЕН НА ДРУЖЕСТВОТО Е ДЛЪЖЕН:

 1. изменена Да спазва настоящия Устав и да изпълнява решенията на Общото събрание и Управителния съвет.
 2. Да участва в осъществяването на целите и задачите на Дружеството.
 3. изменена Да заплаща редовно определения с решение на Управителния съвет членски внос, чрез закупуване на специалната марка „БТС” за съответната

година, както и годишния членски внос към съответния клуб.

 1. Да съдейства за опазване на природата и на природните, исторически и културни паметници.
 2. Да допринася за издигане авторитета и престижа на Дружеството.

            /2/. Изменена Размерът на членския внос се определя от Управителния съвет.

 

УСТРОЙСТВО, УПРАВЛЕНИЕ  И  ОРГАНИ

 Чл. 18. /1/.  В Дружеството членуват туристи, клубове и секции и юридически лица.

/2/. Клубовете по видове туризъм, ориентиране, алпинизъм, спелеология,  за защита на природата, на туристите-ветерани  и др. са структурни единици на Дружеството. Те се изграждат в съответствие с интересите на членовете им и с решение на ръководния орган на Дружеството. Клубовете могат да участват в съответната федерация и чрез Дружеството и неговата регистрация.

/3/.  Секции по местоживеене, месторабота и в учебните заведения се изграждат към Дружеството.

Чл. 19. /1/. Туристическо дружество „Росица-Мазалат” е структурна единица на Българския туристически съюз, чийто устав и решения на ръководните органи спазва и изпълнява.

/2/.  Дружеството може да членува и в други сдружения с нестопанска цел, ако тези сдружения развиват дейност, която по своите цели, задачи и средства за постигането им  не съвпада с целите и задачите на Българския туристически съюз.

Чл. 20. /1/. Върховният колективен орган на туристическото дружество е Общото събрание. На всеки пет години се провежда Общо отчетно-изборно събрание.

/2/  Управителен орган на Дружеството е Управителният съвет, ръководен от Председателя на туристическото дружество.

/3/  Контролният орган е Контролната комисия.

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ

 Чл. 21. /1/ Общото събрание:

 1. Приема, изменя и допълва Устава.
 2. Приема отчета за дейността на Управителния съвет.
 3. Избира и освобождава Председателя и Управителния съвет на Дружеството за срока на техния мандат.
 4. Избира членове на Контролната комисия.
 5. Взема окончателно решение по обжалване решение на УС за изключване на членове.
 6. Приема програма за спортно-туристическата дейност.
 7. Приема бюджета на Дружеството.
 8. Приема отчета на Контролната комисия.
 9. Взема решение за откриване и закриване на клонове на Дружеството и участие в други организациил
 10. Отменя решения на други органи на Дружеството, които противоречат на Закона, Устава и други вътрешни правила.
 11. Приема реда за разпореждане с имуществото на туристическото дружеството, включително и безвъзмездното използване на имуществото в обществена полза.
 12. Туристическото дружество избира делегат за Общото събрание на Българския туристически съюз.
 13. Взема решение за преобразуване и прекратяване на Дружеството.

/2/. Правата на Общото събрание по ал.1, т.т. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 и 13  не могат да се възлагат на други органи на Дружеството.

/3/. Членовете на Общото събрание и Председателят  на Дружеството предлагат кандидатури за ръководни органи на Дружеството.

 

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

 Чл. 22. /1/. Общото събрание се свиква на редовни и извънредни заседания.

/2/. Редовно Общото събрание се свиква по решение на Управителния съвет най-малко един път годишно.

/3/. Извънредно Общо събрание се свиква по решение на Управителния съвет или по писмено искане на 1/3 от членовете на Дружеството по място на седалището му.

/4/. В случай, че Управителния съвет в едномесечен срок не отправи писмена покана по предходната алинея, то Общото събрание се свиква от съда по седалището му по писмено искане на заинтересовани членове или упълномощено от тях лице.

Чл. 23. /1/. изменена Общото събрание се свиква с писмена покана, поставена на мястото за обявление в сградата, в която се намира адреса на управлението на Дружеството, най-малко един месец преди насрочения ден.

Поканата  трябва да съдържа дневния ред, дата, час и място на провеждане и по чия инициатива се свиква.

/2/. Общото събрание разглежда и взема решение само по въпросите, предварително обявени в поканата.

 

КВОРУМ, ГЛАСУВАНЕ, РЕШЕНИЯ

Чл. 24. Общото събрание е законно, ако на заседанието присъстват повече от половината от членовете на Дружеството. При липса на кворум заседанието се отлага с един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове  да се явят.

Чл. 25. Всеки член на Дружеството  има право на един глас в Общото събрание.

Чл. 26./1/. Решенията на се вземат с обикновено мнозинство (50+1) от присъстващите членове.

/2/. изменена Решенията по т. 1 и 13, ал.1. на чл. 21 от този устав се вземат с квалифицирано мнозинство от две-трети (2/3) от присъстващите членове, а решенията по т. 11 на чл. 21 от този устав се вземат с мнозинство от всички членове.

/3/. Решенията на Общото събрание са задължителни за членовете на Дружеството.

Чл. 27. Води се протокол от заседанието на Общото събрание. Водещият и протоколчикът  удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието на протокола.

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

 Чл. 28. /1/. Управителният съвет се избира за срок от пет години от Общото събрание.

/2/. Броят на членовете на Управителния съвет не могат да бъдат по-малко от трима.

/3/. Управителния съвет определя структурата си и избира Секретар на Дружеството.

 

КОМПЕТЕНТНОСТ

 Чл. 29. Управителният съвет:

 1.  Управлява  Дружеството и определя обема на представителната власт на Председателя и Секретаря на Дружеството.
 2. Организира изпълнението на решенията на Общото събрание.
 3. Подготвя и внася отчет за дейността на Дружеството.
 4. Определя вътрешно-икономическите правила и отношения, цени на приоритетни услуги.
 5. Взема решения за сключване на договори със стопански субекти.
 6. Приема и изключва членове.
 7. Взема решения за сключване на договори за партньорство.
 8. нова Определя годишния членски внос.

Чл. 30. /1/. Управителният съвет се събира на редовни и извънредни заседания.

/2/. Редовните  заседания се правят не по-малко от  шест пъти годишно. Заседанията се свикват от Председателя.

/3/. Извънредни заседания могат да се свикат от Председателя или от 20% от членовете на  Управителният съвет с писмено заявление за дневния ред, място, дата и час.

/4/. Заседанията се смятат за редовни, ако присъстват повече от половината му членове.

/5/. Решенията на  Управителният съвет се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите членове.

/6/. нова Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения.  Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

Чл. 31.  Председателят на дружеството осигурява общото ръководство и контрол по изпълнението на решенията на Управителният съвет. Той се избира за срок от пет години. Когато Председателят на Дружеството не е в състояние да изпълнява функциите на такъв, те се поемат от Секретаря. Председателят представлява  Дружеството пред трети лица.

Чл. 32. /1/. Секретар на Дружеството:

 1. Работи по утвърдена от Управителният съвет длъжностна характеристика. Тази длъжност е щатна на Дружеството. Представлява Дружеството пред трети лица, в рамките на предоставените му от Управителният съвет правомощия.
 2. Може да има и други правомощия, предоставени му от Управителният съвет.

Чл. 33/1/. Помощни органи на Управителният съвет са клубовете по видове туризъм, туристически секции и др.

/2/. В своята дейност помощните органи към Дружеството се ръководят от правилници, одобрени от Управителния му съвет.

Чл. 34. Туристическото дружество се регистрира като сдружение по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

 

КОНТРОЛНА  КОМИСИЯ

 Чл. 35. /1/. Контролната комисия на Дружеството се избира от Общото събрание за срок от пет години. Тя се състои най-малко от трима души – Председател и членове. Те не могат да бъдат щатни служители на Дружеството.

            /2/. Контролната комисия:

1.Контролира изпълнението на решенията на Общото събрание и спазването на уставните норми.

2.Контролира изпълнението на бюджета и изразходването на финансовите средства.

3. Извършва цялостни, периодични и извънредни проверки и ревизии, както и проверки по жалби и сигнали.

4. Извършва проверки по управлението и стопанисването на предоставеното на Дружеството имущество и разпоредителните сделки с дълготрайни  материални активи.

 

ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ

Чл. 36./1/. Дружеството осигурява финансови  средства за своята дейност и за поддържане и изграждане на материалната база и съоражения от:

 1. Членски внос.
 2. Субсидии от държавата и общината.
 3. Дарения и спонсорства.
 4. Стопанска дейност.
 5. Доброволен труд и томболи.
 6. Други източници.

/2/. Финансовата дейност на Дружеството се осъществява в съответствие с разпоредбите на Устава, утвърдения от Общото събрание бюджет, нормативната уредба на БТС  и действащото законодателство.

Чл. 37./1/. Дружеството стопанисва хижи, съоражения и каравани, екипировка и др. движимо и недвижимо имущество.

/2/. Стопанисването, управлението  и ползванвто на недвижимата собственост и движимите вещи се извършва в съответствие с нормативните актове на БТС и с решения на  Общото събрание, Управителния съвет на Дружеството и действащото законодателство.

/3/. Материалната база на Дружеството се ползва по предназначение за социален туризъм и спортно-туристически  дейности.

/4/. При прекратяване на членството си в Българския туристически съюз, Дружеството връща на БТС в лицето на неговия  Управителния съвет всички получени безвъзмездно и възмездно по силата на предишни устави и решения на ръководни органи на БТС или по  друг начин, право на собственост и ограничени вещни права, движими вещи, вземания на БТС, ценни книги, права върху обекти на интелектуална собственост и др. имуществени права.

 

ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ, ЛИКВИДАЦИЯ

 Чл. 38. Дружеството може да се преобразува в друг вид юридическо лице с нестопанска цел, да се влива, да се слива, отделя и разделя, само при условие, че продължи да осъществява общественополезна дейност.

Чл. 39. Дружеството се прекратява:

            /1/. С решение на Общото събрание.

            /2/. По решение на съда по регистрацията му в предвидените от закона случаи.

Чл. 40. /1/. При прекратяване на Дружеството се извършва ликвидация.

              /2/. В случаите на прекратяване по чл. 39. т.1.  ликвидацията се извършва от Управителния съвет или от назначен от него ликвидатор.

              /3/.  В случаите на прекратяване по чл. 39. т.2, както и когато не е определен ликвидатор от УС по предходната алинея, той се определя от съда по регистрация.

 

ИМУЩЕСТВО СЛЕД ЛИКВИДАЦИЯ

 Чл. 41. След разпределяне на имуществото, ликвидаторът иска заличаване вписването на Дружеството от съда по регистрация.

 

 ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 1. Този Устав е приет на Общо събрание на Туристическо дружество „Росица-Мазалат”, гр. Севлиево, проведено на 16.07.2002 г. и изменен с решение на Общо събрание от 29.07.2014 г .

 

29.07.2014 г.                                                                          гр. Севлиево